Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie v súlade s pravidlami súborov cookie.

Ochrana osobných údajov

Dokument overuje a vypracoval: Virtualjog.hu
Prezeranie / stiahnutie v PDF formáte: Prezeranie / stiahnutie


COMPATEAM.SK / COMPATEAM.HU
informácie o spracúvaní osobných údajov

COMPATEAM KFT.

Zásady ochrany osobných údajov

 

Úvod

Spoločnosť COMPATEAM KFT. (H-1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53., DIČ:  13706988-2-42, IČO/evidenčné číslo: 01-09-869043) (ďalej ako: Poskytovateľ služby, prevádzkovateľ) sa podriaďuje nasledovným zásadám:

Na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) poskytuje nasledovné informácie.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov riadia spracúvanie osobných údajov na nasledovných stránkach/mobilných aplikáciách: https://compateam.hu/, https://hdlp.ro/, https://compateam.sk/, https://compateam.com/

Zásady spracúvania osobných údajov sú dostupné na nasledovných stránkach:

https://compateam.hu/adatkezelesi-tajekoztato, https://hdlp.ro/adatkezelesi-tajekoztato, https://compateam.sk/adatkezelesi-tajekoztato, https://compateam.com/adatkezelesi-tajekoztato

Zmeny zásad vstupujú do platnosti ich zverejnením na vyššie uvedených adresách.

Prevádzkovateľ a jeho kontaktné údaje

Názov: COMPATEAM KFT.

Sídlo:  H-1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53.

E-mail:  info@compateam.hu, info@hdlp.ro, info@compateam.sk

Telefón:  +36 70 522 3393

Definície pojmov 

 1. osobný údaj”: akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačný údaj, online identifikátor, alebo odkazom na jeden alebo viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
 2. spracúvanie”: je operácia alebo súbor operácií  s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napr. získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami;
 3. prevádzkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu;
 4. sprostredkovateľ”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa;
 5. príjemca”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany osobných údajov v závislosti od účelov spracúvania;
 6. súhlas dotknutej osoby”: je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
 7. porušenie ochrany osobných údajov”: je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú alebo neoprávnený prístup k nim.

 

 

 

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje:

 1. musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť”);
 2. musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. (1) nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu”);
 3. musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov”);
 4. musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť”);
 5. musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. (1) za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania”);
 6. musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeraní bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť”).

Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s vyššie uvedenými a musí vedieť tento súlad preukázať („zodpovednosť”).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho spracúvanie údajov sa uskutočňuje v súlade so zásadami uvedenými v tomto bode.
 

 

 

 

Spracúvanie týkajúce sa prevádzkovania internetového obchodu/využívania služby

1. Skutočnosť získavania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania:

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

Používateľské meno

Identifikácia, umožnenie registrácie.

bod b) (1) odseku 6. článku GDPR a (3) odsek § 13/A zákona Elker.

Heslo

Slúži pre bezpečné prihlásenie do používateľského účtu.

Priezvisko a meno

Sú potrebné na kontaktovanie, nakupovanie, vystavenie platnej faktúry, uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

E-mailová adresa

Udržiavanie kontaktu.

Telefónne číslo

Udržiavanie kontaktu, efektívnejšie jednanie vo veci otázok fakturácie a dopravy.

Fakturačné meno a adresa

Vystavenie platnej faktúry, vytvorenie zmluvy, stanovenie, zmena jej obsahu, sledovanie jej plnenia, fakturácia z nej vyplývajúcich poplatkov, resp. uplatnenie nárokov z nej vyplývajúcich.

bod c) odseku (1) článku 6 a odsek (2) § 169 zákona C. z roku 2000 o účtovníctve

Dodacie meno a adresa

Umožnenie doručenia domov.

bod b) (1) odseku 6. článku GDPR a (3) odsek § 13/A zákona Elker.

Dátum nákupu/registrácie

Vykonanie technickej operácie.

IP adresa pri nakupovaní/registrácii

Vykonanie technickej operácie.

V prípade používateľského mena, ani e-mailovej adresy nie je potrebné, aby obsahovali osobný údaj.

2. Okruh dotknutých osôb: Všetci registrovaní/nakupujúci v internetovom obchode sú dotknutými osobami.

3. Trvanie spracúvania, lehota vymazania údajov: Ak je splnená niektorá z podmienok stanovených v odseku (1) článku 17 GDPR, potom trvá dovtedy, kým dotknutá osoba nepožiada o vymazanie. O vymazaní akéhokoľvek osobného údaja, ktorý poskytla dotknutá osoba informuje prevádzkovateľ dotknutú osobu elektronicky, na základe článku 19 GDPR. Ak žiadosť dotknutej osoby o vymazanie sa vzťahuje aj na ňou poskytnutú e-mailovú adresu, potom prevádzkovateľ po odoslaní informácie vymaže aj e-mailovú adresu. S výnimkou účtovných dokladov, nakoľko podľa odseku (2) § 169 zákona č. C. z roku 2000 o účtovníctve je potrebné tieto údaje uchovať po dobu 8 rokov. Zmluvné údaje dotknutej osoby je možné vymazať po vypršaní občianskoprávnej premlčacej doby na základe žiadosti dotknutej osoby o vymazanie.

Účtovný dokument, ktorý priamo alebo nepriamo podporuje účtovníctvo (vrátane účtov hlavnej knihy, analytických a podrobných evidencií)je potrebné uchovať aspoň 8 rokov v čitateľnej forme, v podobe, v ktorej je možné ich vyhľadať na základe odkazov účtovných záznamov.

4. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môže spracúvať príjemca a jeho zamestnanci predaja a marketingu pri dodržiavaní vyššie uvedených zásad.

5. Predstavenie práv dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním:

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním.

6. Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, opravu, obmedzenie ich spracúvania, ich prenosnosť nasledovnými spôsobmi:

 • poštou na adrese H-1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53,
 • e-mailom na e-mailovej adrese info@compateam.hu, info@hdlp.ro, info@compateam.sk, info@compateam.com,
 • telefonicky na čísle +36 70 522 3393.

7. Právny základ spracúvania:

1. body b) a c) odseku (1) článku 6 GDPR,

2. Odsek (3) § 13/A zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (ďalej ako: Elkertv.)

Poskytovateľ služby na účely poskytovania služby môže spracúvať osobné údaje, ktoré sú technicky nevyhnutné na poskytovanie služby. Poskytovateľ služby musí v prípade, že sú ostatné podmienky rovnaké zvoliť a vo všetkých prípadoch použiť prostriedky aplikované pri poskytovaní služby súvisiacej s informačnou spoločnosťou tak, aby sa osobné údaje spracúvali iba ak to je potrebné na poskytovanie služby a bezpodmienečne potrebné na splnenie účelov stanovených v tomto zákone, avšak aj v tom prípade iba v nevyhnutnom rozsahu a počas nevyhnutného obdobia.

3. V prípade vystavenia faktúry v súlade s účtovnými právnymi predpismi bod c) odseku (1) článku 6.

4. V prípade uplatnenia nárokov podľa § 6:21 zákona V. z roku 2013 o občianskom zákonníku 5 rokov.

6:22. § [Premlčanie]

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, nároky sa premlčia po piatich rokoch.

(2) Premlčanie začína vtedy, keď je nárok splatný.

(3) Dohodu o zmene premlčacej doby je potrebné vyhotoviť písomne.

(4) Dohoda vylučujúca premlčanie je neplatná.

8. Informujeme vás, že

 • spracúvanie údajov je potrebné na plnenie zmluvy a predloženie ponuky.
 • ste povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli splniť vašu objednávku.
 • neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok to, že nebudeme môcť spracovať vašu objednávku.

 

Spracúvanie súborov cookie (koláčikov)

1. Na používanie tzv. „súborov cookie používaných pre heslom chránené relácie“, „súborov cookie potrebných pre nákupný košík“, „bezpečnostných súborov cookie“, „nevyhnutných súborov cookie“, „funkčných súborov cookie“ a „súborov cookie zodpovedných za spracúvanie štatistiky webovej stránky“ nie je potrebné požiadať o predchádzajúci súhlas dotknutej osoby..

2. Skutočnosť spracúvania, rozsah spracúvaných údajov: Jedinečné identifikačné číslo, dátumy, termíny

3. Okruh dotknutých osôb: Dotknuté osoby sú všetci návštevníci webovej stránky.

4. Účel spracúvania: Identifikácia používateľov a sledovanie návštevníkov.

5. Trvanie spracúvania, lehota vymazania údajov:

Typ súborov cookie

Právny základ spracúvania

Trvanie spracúvania

Súbory cookie relácií (session)

 

Odsek (3) § 13/A zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Elkertv.)

Obdobie trvajúce do uzatvorenia súvisiacej relácie návštevníka

 

Trvalé alebo uložené koláčiky

Odsek (3) § 13/A zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Elkertv.)

do vymazania dotknutej osoby

Štatistické koláčiky

Odsek (3) § 13/A zákona č. CVIII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (Elkertv.)

1 mesiac – 2 roky

6. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom: Používaním súborov cookie prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje.

7. Predstavenie práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním: Dotknutá osoba má možnosť vymazať súbory cookie v ponuke Nástroje/Nastavenia prehľadávačov, zvyčajne v nastaveniach bodu ponuky Ochrana osobných údajov.

8. Právny základ spracúvania: Súhlas dotknutej osoby nie je potrebný, pokiaľ je výslovným účelom používania súborov cookie prenos komunikácií prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo ak to poskytovateľ služby nevyhnutne potrebuje na poskytovanie služby týkajúcej sa informačnej spoločnosti, ktorú si predplatiteľ alebo používateľ výslovne vyžaduje.

9. Väčšina prehľadávačov, ktoré používajú naši používatelia umožňuje nastavenie toho, ktoré súbory cookie sa majú ukladať a umožňuje, aby sa (definované) súbory cookie opäť vymazali. Ak obmedzíte ukladanie súborov cookie na určitých webových stránkach alebo nepovolíte súbory cookie tretích strán, môže to v určitých prípadoch viesť k tomu, že našu webovú stránku nemôžete plne používať. Tu nájdete informácie týkajúce sa toho, ako si môžete prispôsobiť nastavenia súborov cookie pre štandardné prehľadávače:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/tovabbfejlesztett-kovetes-elleni-vedelem-az-asztal?redirectslug=sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn&redirectlocale=hu)

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU) 

Používanie sledovania konverzií Google Ads

 1. Prevádzkovateľ používa reklamný program „Google Ads”, resp. v rámci neho využíva službu sledovania konverzií spoločnosti Google. Sledovanie konverzií Google je analytická služba poskytovaná Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Ak Používateľ vstúpi na webovú stránku prostredníctvom Google reklamy, do jeho počítača sa uloží súbor cookie potrebný na sledovanie konverzií. Platnosť týchto súborov cookie je obmedzená a neobsahujú žiadne osobné údaje, preto na základe nich nie je možné identifikovať Používateľa.
 3. Keď Používateľ prezerá určité stránky webovej stránky a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, potom Google aj prevádzkovateľ môžu vidieť, že používateľ klikol na reklamu.
 4. Každý zákazník služby Google Ads dostane iný súbor cookie, takže ich nie je možné sledovať cez webové stránky zákazníkov služby Ads.
 5. Informácie, ktoré získali pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií, sa používajú na to, aby pre zákazníkov prihlásených do služby Ads na sledovanie konverzií generovali štatistiky konverzií. Zákazníci takto získajú informácie o počte používateľov, ktorí kliknú na ich reklamu a sú presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nemajú však prístup k informáciám, ktoré by mohli identifikovať ktoréhokoľvek používateľa.
 6. Ak sa nechcete zúčastňovať sledovania konverzií, môžete to odmietnuť tak, že vo svojom prehľadávači zakážete možnosť sťahovania súborov cookie.  Následne nebudete figurovať v štatistikách sledovania konverzií.
 7. Ďalšie informácie a vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov nájdete na nasledovnej stránke:  www.google.de/policies/privacy/


 

 

 

Aplikácia Google Analytics

 1. Táto webová stránka využíva aplikáciu Google Analytics, ktorá je službou analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google”). Google Analytics používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a pomáhajú analyzovať používanie webovej stránky navštívenej Používateľom.
 2. Informácie vytvorené súbormi cookie týkajúce sa webovej stránky používanej Používateľom sa zvyčajne odosielajú a ukladajú na jeden zo serverov spoločnosti Google v USA. Aktiváciou anonymizácie IP na webovej stránke Google vopred skráti IP adresu Používateľa v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú súčasťou Dohody o európskom hospodárskom priestore.
 3. Celá IP adresa sa na server spoločnosti Google v USA prenesie a následne tam skráti iba vo výnimočných prípadoch. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky Google použije tieto informácie na to, aby vyhodnotil ako Používateľ používa webovú stránku, resp. na to, aby vypracoval hlásenia pre prevádzkovateľ webovej stránky ohľadom jej aktivity a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu.
 4. V rámci služby Google Analytics nie IP adresa prenášaná prehľadávačom Používateľa zosúladená s inými údajmi spoločnosti Google. Používateľ môže zabrániť ukladaniu súborov cookie vhodným nastavením prehľadávača, avšak vás upozorňujeme, že v takomto prípade sa môže stať, že nie všetky funkcie tejto webovej stránky budú dostupné v plnej miere. Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google, aby získavala a spracúvala údaje prostredníctvom súborov cookie, týkajúce sa používania webovej stránky Používateľom (vrátane IP adresy), ak stiahnete a nainštalujete doplnok prehľadávača dostupný na nasledujúcom odkaze. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

Novinky, aktivity DM

1. V zmysle § 6 zákona č. XLVIII z r. 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti Používateľ môže vopred a výslovne súhlasiť s tým, aby ho Poskytovateľ služby kontaktoval reklamnými ponukami, inými zásielkami na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii.

2. Ďalej, berúc do úvahy ustanovenia týchto informácií, môže Zákazník súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ služby spracúval jeho osobné údaje potrebné na zasielanie reklamných ponúk.

3. Poskytovateľ služby nezasiela nevyžiadané reklamné správy a Používateľ sa bez obmedzenia a udania dôvodu môže bezplatne odhlásiť zo zasielania ponúk. V takomto prípade Poskytovateľ služby vymaže všetky jeho osobné údaje z evidencie, ktoré sú potrebné na zasielanie reklamných správ a nekontaktuje Používateľa ďalšími svojimi reklamnými ponukami. Používateľ sa môže odhlásiť z reklám kliknutím na odkaz v správe.

4. Skutočnosť získavania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania:

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

Meno, e-mailová adresa.

Identifikácia, umožnenie prihlásenia sa na odber noviniek/akciových kupónov.

Súhlas dotknutej osoby,

bod a) odseku (1) článku 6.

Odsek (5) § 6 zákona XLVIII. z roku 20008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti.

Termín prihlásenia

Vykonanie technickej operácie.

IP adresa pri prihlásení

Vykonanie technickej operácie.

5.  Okruh dotknutých osôb: Každá dotknutá osoba prihlásená na odber noviniek.

6. Účel spracúvania: zasielanie elektronických správ (e-mail, SMS, push správa) obsahujúcich reklamu dotknutej osobe, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, výrobkoch, akciách, nových funkciách, atď.

7. Trvanie spracúvanie, lehota vymazania údajov: spracúvanie trvá do odvolania súhlasného vyhlásenia, teda do odhlásenia sa z odberu.

8. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môže spracúvať príjemca a jeho zamestnanci predaja a marketingu pri dodržiavaní vyššie uvedených zásad.

9. Predstavenie práv dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním:

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • môže namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním.

10. Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, opravu, obmedzenie ich spracúvania, ich prenosnosť, resp. svoje námietky nasledovnými spôsobmi:

 • poštou na adrese H-1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53,
 • e-mailom na e-mailovej adrese info@compateam.hu, info@hdlp.ro, info@compateam.sk,
 • telefonicky na čísle +36 70 522 3393.

11. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek, bezplatne odhlásiť z odberu noviniek.

12. Informujeme vás, že

 • spracúvanie údajov je založené na vašom súhlase a oprávnenom záujme poskytovateľa služby.
 • ste povinný poskytnúť osobné údaje, ak chcete od nás dostávať novinky.
 • neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok to, že vám nebudeme môcť zasielať novinky.
 • informujeme vás, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlásenie sa z odberu.
 • odvolanie súhlasu nemá vplyv na legitímnosť spracúvania založeného na súhlase pred odvolaním. 

Vybavovanie sťažností

1. Skutočnosť získavania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania:

Osobný údaj

Účel spracúvania

Právny základ

Priezvisko a meno

Identifikácia, udržiavanie kontaktu.

bod c) odseku (1) článku 6 a odsek (7) § 17/A zákona CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa.

E-mailová adresa

Udržiavanie kontaktu.

Telefónne číslo

Udržiavanie kontaktu.

Fakturačné meno a adresa

Identifikácia, riadenie kvalitatívnych námietok, otázok a problémov v súvislosti s objednaným výrobkom.

2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré nakupujú na webovej stránke a majú námietku alebo podávajú sťažnosť.

3. Trvanie spracúvania, lehota vymazania údajov: Kópie zápisnice o sťažnosti, prepisy a odpovede na sťažnosť je potrebné uchovávať na základe odseku (7) § 17/A zákona CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa po dobu 5 rokov.

4. Totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môže spracúvať príjemca a jeho zamestnanci predaja a marketingu pri dodržiavaní vyššie uvedených zásad.

5. Predstavenie práv dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním:

 • Dotknutá osoba môže požiadať prevádzkovateľa o prístup k osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania;
 • dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov a tiež kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním

6. A Dotknutá osoba môže iniciovať prístup k osobným údajom, ich vymazanie, opravu, obmedzenie ich spracúvania, ich prenosnosť nasledovnými spôsobmi:

 • poštou na adrese H-1154 Budapest, Tompa Mihály utca 53,
 • e-mailom na e-mailovej adrese  info@compateam.hu, info@hdlp.ro, info@compateam.sk,
 • telefonicky na čísle +36 70 522 3393.

7. Informujeme vás, že

 • poskytnutie osobných údajov je založené na zákonnej povinnosti.
 • spracúvanie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia zmluvy.
 • ste povinný poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli vybaviť vašu sťažnosť.
 • neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok to, že nebudeme môcť vybaviť sťažnosť, ktorá nám bola doručená. 

Príjemcovi, ktorým sa oznamujú osobné údaje

príjemca”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

1. Sprostredkovatelia (ktorí vykonávajú spracúvanie v mene prevádzkovateľa)

Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov na uľahčenie svojich vlastných činností spracúvania osobných údajov, resp. v záujme plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou a právnych predpisov.

Prevádzkovateľ kladie veľký dôraz na to, aby využíval iba služby takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú adekvátne záruky na vykonávanie vhodných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na spracúvanie v súlade GDPR a na ochranu práv dotknutých osôb.

Sprostredkovateľ a každá osoba konajúca pod kontrolou prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom spracúva osobné údaje zahrnuté do týchto zásad výhradne v súlade s pokynmi prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je právne zodpovedný za činnosti sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ zodpovedá za škody spôsobené spracúvaním iba v tom prípade, ak nedodržal povinnosti uvedené v GDPR, ktoré sa týkajú výslovne sprostredkovateľov alebo  ak nerešpektoval legitímne pokyny prevádzkovateľa alebo konal v rozpore s nimi.

Sprostredkovateľ nerozhoduje vo veciach v súvislosti so spracúvaním osobných údajov.

Prevádzkovateľ môže využiť služby poskytovateľa hostingu na zabezpečenie IT pozadia a kuriérsku službu na doručenie objednaných výrobkov.

2. Jednotliví sprostredkovatelia

Činnosť sprostredkovateľa

Názov, adresa, kontakt

Hostiteľská služba

Shoprenter.hu Kft.
Adresa: H-4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefónne číslom: +36704102535 +36-1/234-5011
E-mail: info@shoprenter.hu
Webová adresa: www.shoprenter.hu

Iný sprostredkovateľ (napr. online fakturácia, vývoj webu, marketing)

 

 

3. Prenos údajov tretej strane

tretia strana”: je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov;

Prevádzkovatelia tretích strán spracúvajú osobné údaje, ktoré im poskytneme, vo vlastnom mene a v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany osobných údajov.

 

 

Činnosť prevádzkovateľa

Názov, adresa, kontakt

Preprava

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. H-2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. info@gls-hungary.com

Online platba

SaltPay (BORGUN) H-1072, Budapest, Rákóczi út 42., EMKE Irodaház II. emelet.
ugyfelszolgalat@saltpay.co

 


 

Sociálne siete

 1. Skutočnosť získavania osobných údajov, rozsah spracúvaných údajov: meno resp. verejná profilová fotografia registrovaného používateľa na sociálnych sieťach  Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď.
 2. Okruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych sieťach Facebook/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. a „lajkovali“ sociálnu stránku Poskytovateľa služby, resp. kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom sociálnych sietí.
 3. Účel získavania údajov: Zdieľanie, „lajkovanie“, propagovanie určitých prvkov obsahu webovej stránky, jej výrobkov, akcií alebo samotnej webovej stránky na sociálnych sieťach.
 4. Trvanie spracúvania, lehota vymazania údajov, totožnosť potenciálnych prevádzkovateľov oprávnených na prístup k údajom a predstavenie práv dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním: Dotknutá osoba sa môže informovať o zdroji údajov, ich spracúvaní, o spôsobe ich prenosu a právnom základe na danej sociálnej sieti. Spracúvanie sa uskutočňuje na sociálnych sieťach, preto sa na trvanie spracúvania, jeho spôsob resp. možnosti vymazania a opravy údajov vzťahujú regulácie danej sociálnej siete.
 5. Právny základ spracúvania: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na sociálnych sieťach.

Vzťahy so zákazníkmi a iné spracúvanie

 1. Pokiaľ sa počas využívanie služieb prevádzkovateľa vyskytnú akékoľvek otázky, resp. dotknutá osoba by mala nejaký problém, môže kontaktovať prevádzkovateľa spôsobmi uvedenými na webovej stránke (telefón, e-mail, sociálne siete, atď.).
 2. Doručené e-maily, správy, telefonicky, na Facebooku, atď. poskytnuté osobné  údaje s menom a e-mailovou adresou záujemcu, resp. iné, dobrovoľne poskytnuté osobné údaje prevádzkovateľ vymaže najneskôr po uplynutí dvoch rokov od poskytnutia osobných údajov.
 3. O spracúvaniach neuvedených v tomto informačnom dokumente poskytujeme informácie pri získaní údajov.
 4. Na základe výnimočnej úradnej žiadosti, resp. v prípade žiadosti iného orgánu na základe splnomocnenia právnymi predpismi je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť informácie, poskytnúť a odovzdať osobné údaje, resp. poskytnúť dokumenty.
 5. V takýchto prípadoch Poskytovateľ služby žiadateľovi, pokiaľ ten uviedol presný účel a okruh údajov, poskytne osobné údaje iba v takom množstve a rozsahu, ktoré sú nevyhnutne potrebné na realizáciu účely žiadosti.

 

 

Práva dotknutej osoby

1. Právo na prístup

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám uvedeným v nariadení..

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby na vašu žiadosť prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, medzi inými aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

3. Právo na vymazanie

Máte právo na to, aby na vašu žiadosť prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú za definovaných podmienok.

4. Právo na zabudnutie

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie údajov, že vy ste požiadali, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje alebo ich kópiu, resp. repliky.

5. Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby na vašu žiadosť prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak dôjde k splneniu jednej z nasledovných podmienok:

 • spochybníte správnosť osobných údajov, v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na obdobie umožňujúce prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia;
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete preukázanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietali ste voči spracúvaniu; v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na to obdobie, kým sa stanoví, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby vám v tom prevádzkovateľ, ktorému ste tieto osobné údaje poskytli, bránil (...)

7. Právo namietať

V prípade spracúvania založeného na právnom základe oprávneného záujmu alebo oprávnenia orgánu verejnej moci máte právo na to, aby ste z dôvodov týkajúcich sa vašej vlastnej situácie kedykoľvek namietali voči spracúvaniu vašich osobných údajov (...), vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

8. Právo namietať v prípade priameho marketingu

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov, ktoré sa vás týkajú, na takéto účely, vrátane profilovania, pokiaľ sa týka priameho marketingu. Ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.

Prvý odsek sa neuplatňuje v tom prípade, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom;
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu vašich práva a slobôd a oprávnených záujmov; alebo
 • založené na vašom výslovnom súhlase.

 

 

 

Lehota opatrení

Prevádzkovateľ vás bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti informuje o opatreniach vykonaných v súvislosti s vyššie uvedenými žiadosťami.

V prípade je možné to predĺžiť o 2 mesiace. O predĺžení lehoty vás prevádzkovateľ informuje s uvedením dôvodov oneskorenia do 1 mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak prevádzkovateľ nevykoná opatrenia na základe vašej žiadosti, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia žiadosti vás informuje o dôvodoch nevykonania opatrení, resp. o tom, že môžete podať sťažnosť niektorému z dozorných orgánov a môžete využiť svoje právo na súdny opravný prostriedok.

Bezpečnosť spracúvania

Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia prípadne zahŕňajú aj:

 1. pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;
 2. schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb;
 3. schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického alebo technického incidentu;
 4. proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania.
 5. Spracúvané údaje musia byť uchovávané tak, aby k nim nemali prístup neoprávnené osoby. V prípade papierových nosičov dát zavedením poriadku fyzického ukladania a archivácie, v prípade údajov spracúvaných v elektronickej podobe aplikovaním centrálneho systému riadenia oprávnení.
 6. Spôsob ukladania údajov prostriedkami informatiky je potrebné zvoliť tak, aby bolo možné vykonať ich vymazanie, aj s ohľadom na prípadnú odlišnú lehotu vymazania, pri vypršaní lehoty na vymazanie údajov, resp. ak to je potrebné z iných dôvodov. Vymazanie musí byť nezvratné.
 7. Papierové dátové nosiče je potrebné zbaviť osobných údajov pomocou skartovača alebo využitím služieb externej spoločnosti špecializujúcej sa na skartovanie dokumentov. V prípade elektronický dátových nosičov je potrebné sa postarať o fyzickú likvidáciu na základe pravidiel týkajúcich sa zneškodňovania elektronických dátových nosičov, resp.  podľa potreby o predchádzajúce bezpečné a nezvratné vymazanie osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ príjme nasledovné konkrétne opatrenia na zabezpečenie údajov:

V záujme bezpečnosti osobných údajov spracúvaných papierovo aplikuje Poskytovateľ služby nasledovné opatrenia (fyzická ochrana):

 1. Dokumenty umiestni do bezpečnej, dobre uzamykateľnej, suchej miestnosti.
 2. Ak sú osobné údaje spracúvané papierovo digitalizované, je potrebné uplatňovať pravidlá platné pre digitálne uchovávané dokumenty.
 3. Pracovník Poskytovateľa služby, ktorý vykonáva spracúvanie môže počas výkonu svojej práce opustiť miestnosť kde sa spracúvajú údaje iba tak, že jemu zverené dátové nosiče uzamkne alebo zamkne danú miestnosť.
 4. Osobné údaje môžu byť sprístupnené iba oprávneným osobám, tretie strany k nim nemôžu získať prístup.
 5. Budova a miestnosti Poskytovateľa služby sú vybavené protipožiarnymi prostriedkami a prostriedkami na ochranu majetku.

 Informatická ochrana

 1. Počítače a mobilné zariadenia (iné dátové nosiče) používané počas spracúvania sú majetkom Poskytovateľa služby.
 2. Počítačový systém používaný Poskytovateľom služby, na ktorom sú uložené osobné údaje je vybavený antivírusovou ochranou.
 3. V záujme bezpečnosti digitálne uchovávaných údajov aplikuje Poskytovateľ služby zálohovanie a archivovanie.
 4. Prístup k centrálnemu serverovému zariadeniu majú iba osoby s vhodným oprávnením, ktoré sú na to určené.
 5. K údajom v počítačoch je možné získať prístup iba pomocou používateľského mena a hesla.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

V oznámení dotknutej osobe je potrebné jasne a jednoducho sformulovať opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a je potrebné oznámiť meno zodpovednej osoby alebo inej kontaktnej osoby poskytujúcej ďalšie informácie a jej kontaktné údaje;  je potrebné oznámiť pravdepodobné následky porušenia ochrany osobných údajov; je potrebné oznámiť opatrenia, ktoré prevádzkovateľ vykonal alebo plánuje vykonať pre nápravu porušenia ochrany osobných údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie nepriaznivých následkov porušenia ochrany osobných údajov v danom prípade.

Dotknutú osobu nie je potrebné informovať, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako napríklad šifrovanie;
 • prevádzkovateľ prijal po porušení ochrany osobných údajov také následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
 • informovanie by vyžadovalo neprimerané úsilie. V takomto prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa príjme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, dozorný orgán môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému úradu

V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 s výnimkou prípadov, keď  nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb. Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa k nemu zdôvodnenie omeškania.

Preskúmanie v prípade povinného spracúvania

Ak trvanie povinného spracúvania alebo pravidelné preskúmanie jeho potreby nie je stanovené zákonom, nariadením miestnej samosprávy alebo záväzným právnym aktom Európskej únie, prevádzkovateľ najmenej každé tri roky od začiatku spracúvania preskúma, či je spracúvanie, ktoré vykonáva on alebo ním poverený alebo na jeho nariadenie konajúci sprostredkovateľ, potrebné na realizáciu účelu spracúvania osobných údajov.

Podmienky a výsledky tohto preskúmania prevádzkovateľ zdokumentuje, túto dokumentáciu uchová po dobu 10 rokov od vykonania preskúmania a na žiadosť Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií  (ďalej ako: Úrad) ju sprístupní Úradu.

 

Možnosť podania sťažnosti

V prípade porušenia ochrany osobných údajov môžete podať sťažnosť na Národnom úrade pre ochranu údajov a slobodu informácií:

Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštová adresa: H-1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefón: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Záver

Pri vypracovaní informácií sme zohľadnili nasledovné právne predpisy:

 • NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
 • zákon č. CXII z r. 2011  - o práve na informačné sebaurčenie a o slobode informácií (ďalej ako: Infotv.);
 • zákon č. CVIII. z roku 2001  - o elektronických obchodných službách a o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou (najmä § 13/A);
 • zákon č. XLVII z roku 2008 – o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom;
 • zákon č. XLVIII z r. 2008 - o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti (najmä § 6);
 • zákon č. XC. z roku 2005 – o elektronickej slobode informácií;
 • zákon č. C. z roku 2003 – o elektronických komunikáciách (vyslovene § 155);
 • stanovisko č. 16/2011 o odporúčaní EASA/IAB o osvedčených postupoch pri online behaviorálnej reklame;
 • odporúčanie Národného úradu pre ochranu údajov a slobodu informácií o požiadavkách na ochranu osobných údajov pre predchádzajúce informácie.

 


Dokument overuje a vypracoval: Virtualjog.hu
Prezeranie / stiahnutie v PDF formáte: Prezeranie / stiahnutie